راننده پژو پس از سکته قلبی، سعی در متوقف کردن وسیله و هدایت خودرو به کنار راه داشته که موفق به این کار شد.

راننده پژو پس از سکته قلبی، سعی در متوقف کردن وسیله و هدایت خودرو به کنار راه داشته که موفق به این کار شد.منبع