معاون اول رئیس جمهور گفت: فساد گسترده‌ای بین پیمانکار، ناظر و دستگاه‌های مجوز دهنده در ساخت متروپل وجود داشته است.

معاون اول رئیس جمهور گفت: فساد گسترده‌ای بین پیمانکار، ناظر و دستگاه‌های مجوز دهنده در ساخت متروپل وجود داشته است.منبع