نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو جدید حقوقدان شورای نگهبان را انتخاب کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو جدید حقوقدان شورای نگهبان را انتخاب کردند.منبع