به دنبال همه گیری ویروس کرونا صدور ویزای گردشگری ایران از فروردین سال ۱۳۹۹ برای گردشگران خارجی متوقف شد و تنها مجوز سفرهای درمانی، تجاری و تحصیلی به ایران داده شد.

به دنبال همه گیری ویروس کرونا صدور ویزای گردشگری ایران از فروردین سال ۱۳۹۹ برای گردشگران خارجی متوقف شد و تنها مجوز سفرهای درمانی، تجاری و تحصیلی به ایران داده شد.